Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Raid Liquid Electric Hyttystorjuntalaite
Luvan haltija Transmeri Oy Ab
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
pralletriini CAS-nro 23031-36-9
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P301 + P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyttysten torjunta sisätiloissa
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Valmiste tarkoitettu kuluttajakäyttöön. Käyttöä ei suositella ruuanvalmistus- tai säilytystiloissa.
 
Päätös/rekisterinumero 1441/713/2014
 
Myyntipäällysteksti
Raid_Liquid_Electric_Hyttystorjuntalaite etikettitekstiCLP.pdf