Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi ThermaCELL Anti Mosquito II
Luvan haltija Thermacell Europe AB
Edustaja/maahantuoja Proviter Oy
 
Tehoaine
pralletriini CAS-nro 23031-36-9
Valmistetyyppi
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H302 Haitallista nieltynä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P301 + P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Selluloosamatto, josta haihdutetaan valmistetta siihen tarkoitetulla laitteella. Ulkokäyttöön kuluttajille (rakennusten ympärillä, esimerkiksi terasseilla tai kuisteilla).
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2016-BTA-004
 
Myyntipäällysteksti
TUKES_2016_BTA_004_Label_18092019.pdf