Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Raid Kointorjunta
Luvan haltija Transmeri Oy Ab
Edustaja/maahantuoja Transmeri Oy Ab
 
Tehoaine
Transfluthrin CAS-nro 118712-89-3
Valmistetyyppi Tahnatiiviste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P362 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Vaatekoiden torjuntaan sisätiloissa.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vaatekoiden torjuntaan sisätiloissa. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty. Valmistetta ei suositella käytettäväksi tiloissa, joissa oleskelee raskaana olevia naisia tai pikkulapsia.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-047
 
Myyntipäällysteksti
TUKES-2015-BTA-047 Raid Kointorjunta.pdf