Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Baygon Muurahaisaerosoli
Luvan haltija Transmeri Oy Ab
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Sypermetriini CAS-nro 52315-07-8
Imiprotriini CAS-nro 72963-72-5
Valmistetyyppi
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C lämpötiloille.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Valmistetta ei suositella käytettäväksi tiloissa, joissa on pieniä lapsia.
 
Päätös/rekisterinumero 1746/713/2014
 
Myyntipäällysteksti
Baygon Muurahaisaerosoli.pdf