Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Bio Kill
Luvan haltija Berner Oy
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
Permetriini CAS-nro 52645-53-1
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero 7758/713/2012
 
Myyntipäällysteksti
BIO KILL_etiketti.pdf