Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Universal Kärpästuho navettaan
Luvan haltija Taerosol Oy
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Chrysanthemum cinerariaefolium -uute CAS-nro 89997-63-7
Piperonyylibutoksidi CAS-nro 51-03-6
Valmistetyyppi Aerosoli
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C lämpötiloille.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteisten torjuntaan kotieläinsuojissa.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2018-BTA-002
 
Myyntipäällysteksti
Universal_Karpastuho_Navettaan_myyntipaallys_16042018.pdf