Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Maxforce White IC
Luvan haltija Bayer A/S Bayer Environmental Science
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
Imidaklopridi CAS-nro 138261-41-3
Valmistetyyppi Voide
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Torakoiden torjuntaan sisätiloissa. Valmiste on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Valmisteelle on myönnetty biosidiasetuksen mukainen lupa 26.4.2019. Lupanumerolla TUKES-2015-BTA-003 merkittyjä pakkauksia saa myydä 23.10.2019 saakka ja käyttää 20.4.2020 saakka.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-003
 
Myyntipäällysteksti
Maxforce White IC myyntipäällys.pdf