Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Symppis aluekarkote
Luvan haltija Symppis International Oy
Edustaja/maahantuoja Symppis International Oy
 
Tehoaine
Geranioli CAS-nro 106-24-1
Valmistetyyppi
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
EUH 208 Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteiskarkote ulko- ja sisätiloihin.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Hyönteisten karkottamiseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-030
 
Myyntipäällysteksti
Symppis ALUEKARKOTE.pdf