Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi ThermaCELL
Luvan haltija Thermacell Europe AB
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
d-alletriini CAS-nro 231937-89-6
Valmistetyyppi Kaasua vapauttava tuote
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H302 Haitallista nieltynä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyttysten torjuminen ulkona.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Valmisteen pakkaukseen tulee lisätä seuraava lause: ”Raskaana olevien henkilöiden ja pienten lasten oleskelua laitteen läheisyydessä suositellaan välttämään.”
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2016-BTA-007
 
Myyntipäällysteksti
ThermaCELL_Label_31012020.pdf