Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Hokoex
Luvan haltija Hokochemie GmbH
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Syromatsiini CAS-nro 66215-27-8
Valmistetyyppi Vesiliukoinen rae
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Kärpästen torjunta karjasuojissa
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vain ammattikäyttö sallittu
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2017-BTA-002
 
Myyntipäällysteksti
HokoEx_FI_SV_25_06_18.pdf