Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Bio Kill Extra micro-fast RTU
Luvan haltija Jesmond Holding AG
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
1R-trans-fenotriini CAS-nro 26046-85-5
pralletriini CAS-nro 23031-36-9
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää 1,2-Bentsisotiatsoli-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P262 Varo kemikaalin joutumista iholle.
P273 Valumat kerättävä.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Valmiste on käyttövalmis liuos lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan pinnoilla sisällä ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2016-BTA-008
 
Myyntipäällysteksti
BIO KILL EXTRA micro fast RTU 112017.pdf