Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Dr.Repel
Luvan haltija Frescon Oy
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Permetriini CAS-nro 52645-53-1
Sypermetriini CAS-nro 52315-07-8
Chrysanthemum cinerariaefolium -uute CAS-nro 89997-63-7
Piperonyylibutoksidi CAS-nro 51-03-6
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Valmiste on tarkoitettu lentävien hyönteisten torjuntaan hevosille. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty. Valmistetta ei saa käyttää muille eläinlajeille eikä ihmisille.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vaarallista mehiläisille. Käyttö kielletty kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähettyvillä. Lupanumerolla 12593/713/2011 merkittyjä pakkauksia saa markkinoida 20.9.2020 saakka.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2020-BTA-002
 
Myyntipäällysteksti
DrRepel_myyntipaallys_2020.pdf