Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Cooper Kasteluaine muurahaisille / Cooper Bevattningsmedel mot myror
Luvan haltija Klarso A/S
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
Permetriini CAS-nro 52645-53-1
Valmistetyyppi Vesiliukoinen konsentraatti
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan muurahaisten esiintymispaikoilla kuten käytävillä, perustusten ympärillä ja kivetyksillä sekä rakennusten läheisyydessä.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-034
 
Myyntipäällysteksti
TUKES-2015-BTA-034_COOPER_Kasteluaine_Muurahaisille.pdf