Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Free Karkote Active Spray
Luvan haltija ACP Solutions Ltd
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
IR3535 CAS-nro 52304-36-6
Valmistetyyppi
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteiskarkote
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Valmiste on tarkoitettu hyönteisten karkottamiseen ihmisten iholta. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty. Kuluttajakäyttöön.
 
Päätös/rekisterinumero 1463/713/2014
 
Myyntipäällysteksti
Free Karkote Active spray.pdf