Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Bio Kill Extra micro-fast tiiviste
Luvan haltija Jesmond Holding AG
Edustaja/maahantuoja Berner Ltd.
 
Tehoaine
1R-trans-fenontriini CAS-nro 26046-85-5
pralletriini CAS-nro 23031-36-9
Valmistetyyppi Laimennettava liuos
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H332 Haitallista hengitettynä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää Proxel GXL:ää (1,2-Benzisothiazolin-3-one). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta.
P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjunta pinnoilla sisällä ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vain ammattikäyttöön.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2016-BTA-009
 
Myyntipäällysteksti
BIO KILL EXTRA micro fast tiiviste 30.12.2016 112017.pdf