Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Symppis KARKOTESPRAY HEVOSILLE
Luvan haltija Symppis International Oy
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Geranioli CAS-nro 106-24-1
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
EUH 208 Sisältää (Geraniol). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
P280 Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö ja pakkaus kotitalousjätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero 886/713/2012
 
Myyntipäällysteksti
Symppis KARKOTESPRAY HEVOSILLE_1.pdf