Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Permetriini Plus
Luvan haltija Klarso A/S
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
Permetriini CAS-nro 52645-53-1
Esbiotriini CAS-nro 260359-57-7
Piperonyylibutoksidi CAS-nro 51-03-6
Valmistetyyppi Aerosoli
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C lämpötiloille.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-018
 
Myyntipäällysteksti
TUKES-2015-BTA-018_PermetriiniPlus.pdf